โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ยมนา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเวชย์วิชัย ภาคบุญมีเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัช เทพาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง เฉลาพักตร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ ทองเสริมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา ลออวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์. จ้อยลี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ท่านพระราชวินัยสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ท่านพระครูสุธีปริยัตยาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐ์ณพล บูรณชีพธำรง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ ศรีศุภโชค
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง พรรณธนะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย จุฑานพรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ใจภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเรือน เกตุพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ