โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจมาส เนียรประดิษฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา พิมพ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

Miss Jennifer Carreon
ครูต่างชาติ