โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุญเรือน เกตุพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณัฎฐานิชย์ พฤฒากรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2