โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฆฤณรวี แสวงสุข
ครู คศ.1