โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฆฤณรวี แสวงสุข
ครู คศ.1