โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธเนศ สมภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปานฤทัย พงษ์พานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุมาลี รุ่งแพน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1