โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภูเมศร์ เรียบเรียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษรา ไวยสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกษสุวรรณ ทองเดือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปรียาภรณ์ บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1