โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูเมศร์ เรียบเรียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุษรา ไวยสุทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกษสุวรรณ ทองเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปรียาภรณ์ บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0947545818