โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกุลวดี พัสวีรุ่งรุจิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสำเนียง นาคเกี้ยว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิฤมล มากคล้าย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0884366232
อีเมล์ : Nirumon.Makkhlai@gmail.com

นางสาวเจนจิรา ศรีสุชาติ
ครู คศ.1