โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตนาวรรณ มูลอาสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0864264627
อีเมล์ : t152_julalak@hotmail.com

อารีญา เกิดหิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0992893783
อีเมล์ : Stitch.fein@gmail.com

นางสาวสุนิสา กั้วนามน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1