โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนาวรรณ มูลอาสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

อารีญา เกิดหิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุนิสา กั๋วนามล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1