โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ปฐมวัย

นายเดชวิทย์ ศรีสังวาลย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิภาวรรณ ทรัพย์บุญ
ครู คศ.3

นางสาวพรเพ็ญ รักพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวขวัญเรือน ขวาไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ภัทธนันท์ ชาดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2