โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
คณะผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร