โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม กระแสผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-พ.ศ.2511
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กาญจนา พงษ์พันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2511-พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริมา ชมภูบาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ทองขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายเพทาย บุญประคอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน