โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

3. ส่งเสริมความเป็นไทย

4. ส่งเสริมผู้เรียนตามคุณลักษณะความเป็นอยุธยา

5. พัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

6. สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน

9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของความเป็นไทย

4. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของความเป็นไทย

5. ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

7. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีคุณภาพ

8. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. นักเรียนมีทักษะชีวิต

10. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ