โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

"สร้างเสริมคุณธรรม 

เน้นย้ำความรู้สู่ความเป็นเลิศ

เชิดชูความเป็นไทย"