โรงเรียนปราสาททองวิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน   ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 035-261123
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนปราสาททองวิทยา จัดตั้งเมื่อ   ..๒๕๐๙    เลขที่ ๒๕๓  หมู่ที่ ๖   ตำบลบ้านเลน   อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๖๐   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่     ไร่     งาน   ๓๓   ตารางวา   เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์